Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục

I. Đặc điểm tình hình:
       Tên đơn vị: Chi cục Văn thư, Lưu trữ
       Địa điểm trụ sở: Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

II.Quá trình thành lập:
       Ngày 26/5/1998, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm thực hiện chức năng giúp Chánh Văn phòng và UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh.

       Ngày 24/9/2008, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc chuyển nguyên trạng Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Nội vụ, Trung tâm thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ thu thập, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

       Ngày 26/7/2010, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang. Chi cục thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.


       Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc chuyển giao Chi cục Văn thư, Lưu trữ từ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang sang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

       Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Từ đó đến nay Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh