Chi cục Văn thư, Lưu trữ niêm yết thủ tục hành chính tại Cơ quan

Chi cục Văn thư, Lưu trữ niêm yết thủ tục hành chính tại Cơ quan

Chi cục Văn thư, Lưu trữ niêm yết thủ tục hành chính tại Cơ quan

           Ngày 23/11/2017,  UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hà Giang.

           Theo quyết định có 02 thủ tục hành chính giải quyết tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ, để thực hiện chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện Công văn số 1239/VTLTNN-VP ngày 04/12/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc yêu cầu thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, Chi cục Văn thư, Lưu trữ đã niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan gồm có hai thủ tục hành chính sau:

           1. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng Đọc;
           2. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ.
Tác giả bài viết: Vi Thị Chuyên