Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ


Ngày 27/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 909/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đã được công bố tại Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương, bao gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; Cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh, bao gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lƣu trữ; Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.


Nguồn tin: luutru.gov.vn