Giới thiệu văn bản bãi bỏ Ủy ban Hành chính khu Quản Bạ, Bắc Mê năm 1948

Ngày 14/02/1948, Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính tỉnh Hà Giang (nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang) ban hành Nghị quyết số 492/QN/VP bãi bỏ hai UBHC khu Quản Bạ và Bắc Mê. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng để nghiên cứu về lịch sử hình thành của địa phương và UBND các huyện: Vị Xuyên, Quản Bạ, Bắc Mê. Bản chính của Nghị quyết 492/QN/VP đang được lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang. Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết và liên hệ khai thác, sử dụng.


 

Tác giả bài viết: Vương Nga