Giới thiệu văn bản thành lập Ban Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang

Ngày 28/6/1968, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang (nay là UBND tỉnh Hà Giang) ban hành Quyêt định số 492/TC-DC tách Ban Tổ chức dân chính tỉnh thành Ban Tổ chức tỉnh và Ban Thương binh - Xã hội tỉnh. Ngoài phần căn cứ ban hành, Quyết định nêu trên gồm 4 điều, cụ thể như sau:
            “Điều 1. Nay tách Ban Tổ chức dân chính tỉnh Hà Giang thành hai Ban trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang kể từ ngày 01/8/1968. Tên gọi là:
            - Ban Tổ chức tỉnh Hà Giang.
            - Ban Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang.
            Trang đầu tiên của Quyết định số 492/TC-DC ngày 28/6/1968
của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang về tách Ban Tổ chức dân chính tỉnh
thành Ban Tổ chức tỉnh và Ban Thương binh - Xã hội tỉnh
 
 
            a) Ban Tổ chức tỉnh Hà Giang có 1 Trưởng Ban phụ trách, có 1 hoặc 2 Phó Ban giúp việc. Ban có con dấu riêng và tài khoản riêng. Tổ chức bộ máy của Ban gồm có:
            1 - Phòng Chính quyền địa phương;
            2 - Phòng Tổ chức;
            3 - Phòng Cán bộ;
            4 - Phòng Tuyển sinh;
            5 - Phòng Hành chính - Quản trị - Nhân sự;
            6 - Trường nghiệp vụ hành chính (trực thuộc).
            b) Ban Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang có 1 Trưởng Ban phụ trách, có 1 hoặc 2 Phó Ban giúp việc. Ban có con dấu riêng và tài khoản riêng. Tổ chức bộ máy của Ban gồm có:
            1 - Phòng Thương binh - Liệt sĩ;
            2 - Phòng Gia đình B, C, hưu trí và an toàn xã hội (gọi tắt là phòng Xã hội);
            3 - Phòng Khen thưởng;
            4 - Phòng Kế hoạch - Tài vụ;
            5 - Phòng Hành chính - Quản trị - Nhân sự.
            Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức, Ban Thương binh - Xã hội thực hiện theo văn bản kèm theo quyết định này.
            Điều 3. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
            Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Hành chính tỉnh, ông Trưởng Ban Tổ chức, ông Trưởng Ban Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang chiểu quyết định thi hành./.”
            Như vậy, Quyết định số 492/TC-DC ngày 28/6/1968 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang chính là văn bản thành lập cơ quan làm công tác Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang đầu tiên. Theo đó, Ban Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Giang (tiền thân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang ngày nay) được thành lập kể từ này 01/8/1968, tính đến nay đã gần 55 năm.
            Bản chính của Quyết định nêu trên đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Nhằm tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang đã đi sưu tầm và xin cấp bản sao Quyết định nêu trên để lưu trữ và phục vụ khai thác tại tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác Quyết định nêu trên, có thể đến trực tiếp Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc liên hệ qua số điện thoại 0966.591.887 để được hướng dẫn./.


Tác giả bài viết: Vương Nga