Thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022