Bộ Nội vụ kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nội vụ và Sở Thông tin và truyền thông

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang và Công văn số 1933/BNV-VTLTNN ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2022, Đoàn kiểm của Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông.

Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm: Ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Trần Danh Đại, Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Lưu trữ tài liệu điện tử, Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên viên chính Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.