Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”
 
         Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.  Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc, chủ trì và kết luận, bế mạc hội nghị.

 
Ông Trần Đức Quý – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có 270 đại biểu, gồm:

          - Đại diện lãnh đạo cơ quan, đại diện lãnh đạo Văn phòng/phòng Hành chính, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc tổ chức tại tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh;

         - Đại điện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đại diện lãnh đạo phòng Hành chính và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ngành ở cấp tỉnh;

         - Đại diện thường trực UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo cơ quan tham mưu cho UBND huyện, thành phố quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; công chức tham mưu cho Trưởng phòng Nội vụ hoặc Văn phòng HĐND-UBND huyện về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đào Đức Thuận - Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư, Lưu trữ giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉn Hà Giang về triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lưu trữ tài liệu điện tử.

         Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh Hà Giang kết hợp tổ chức trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" cho các cá nhân được Bộ Nội vụ tặng tại Quyết định số 912/QĐ-BNV ngày 16/10/2019.

 

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" giai đoạn 2011-2018 của Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích
         
 
 Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng