Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Tài chính và Sở GTVT tỉnh Hà Giang

        Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi toàn tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh được quy định tại Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang, trong các ngày từ ngày 25 đến 28 ngày tháng 5 năm 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải.
     
       Đoàn kiểm tra, hướng dẫn do bà Nguyễn Thị Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, lưu trữ làm trưởng đoàn. Thành viên tham gia cùng đoàn có các ông/bà: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hoàng, Hoàng Thị Thu Hằng.


 
        Bà Nguyễn Thị Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Trưởng đoàn kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải
 
       Tại Sở Tài chính, đoàn kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại: Văn phòng sở, Phòng Hành chính sự nghiệp. Tại Sở Giao thông vận tải, đoàn kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại: Văn phòng sở và Trung tâm Đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông.

         Việc kiểm tra, hướng dẫn của đoàn chủ yếu tập trung vào các nội dung như:
         - Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ;
        - Hướng dẫn những điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

       Kết thúc đợt kiểm tra, hướng dẫn, Đoàn có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo Văn phòng và công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị được kiểm tra để báo cáo kết quả, đề xuất những kiến nghị, đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.


Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng