Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây