GIỚI THIỆU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THỊ TRẤN VĨNH TUY

Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang trân trọng giới thiệu Quyết định thành lập thị trấn Vĩnh Tuy thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
GIỚI THIỆU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THỊ TRẤN VĨNH TUY
      Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang trân trọng giới thiệu Quyết định thành lập thị trấn Vĩnh Tuy thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
      Ngày 21 tháng 12 năm 1957, Ban Cán sự Hành chính Lao - Hà - Yên ban hành Quyết định số 564/TC+CB về việc thành lập thị trấn Vĩnh Tuy. Quyết định gồm 3 điều, trong đó nêu rõ thị trấn Vĩnh Tuy gồm có: thôn Vĩnh Tuy, xóm Hàm Rồng, xóm Ngòi Cồ(1) (thuộc xã Vĩnh Hảo). Quyết định này hiện đang được bảo quản tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang, Phông Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 1975, hồ sơ số 1994. Có thể nói, Quyết định này có ý nghĩa rất quan trọng để nghiên cứu về lịch sử thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Nhằm tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Chi cục Văn thư, Lưu trữ xin giới thiệu Quyết định nói trên. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu nói trên xin liên hệ với viên chức phòng đọc của Chi cục Văn thư, Lưu trữ, điện thoại: 02193866590.
      Dưới dây là nội dung của Quyết định về thành lập thị trấn Vĩnh Tuy.
 
BAN CÁN SỰ HÀNH CHÍNH
LAO - HÀ - YÊN
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 564/TC+CB  
 
                                           BAN CÁN SỰ HÀNH CHÍNH KHU LAO - HÀ - YÊN
 
          Chiểu Sắc lệnh số: 254-SL ngày 19-12-1948 thành lập chính quyền dân chủ nhân dân địa phương.
          Chiểu Nghị định số: 77-TTg ngày 9 tháng 3 năm 1957 của Thủ tướng Phủ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cán sự Hành chính Khu Lao - Hà - Yên.
          Xét đề nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà - Giang về việc thành lập thị trấn Vĩnh - Tuy.
                                                                       QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Nay thành lập thị trấn Vĩnh - Tuy trực thuộc huyện Bắc - Quang tỉnh Hà - Giang.
Điều II: Thị trấn Vĩnh - Tuy gồm có: Thôn Vĩnh - Tuy gồm có: Thôn Vĩnh - Tuy, xóm Hàm - Rồng, xóm Ngòi - Cồ(2) (thuộc xã Vĩnh Hảo).
Điều III: Ông Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà - Giang chịu trách nhiệm thi hành./.
 

  Ngày 21 tháng 12 năm 1957
 
TM BAN CÁN SỰ HC LAO - HÀ - YÊN
TRƯỞNG BAN
Đã ký, Bắc Dũng
                         
 

Ghi chú: (1), (2)Trong tài liệu ghi là: Ngoi - Co.


Tác giả bài viết: Vương Thị Nga - Trưởng Kho Lưu trữ chuyên dụng