CẤP VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
Tên thủ tục Cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Văn thư, lưu trữ
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Cách thức thực hiện Tiếp nhận trực tiếp qua bộ phận một cửa Sở Nội vụ tỉnh.
Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Nội dung

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Bộ phận 1 cửa -Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang; Địa chỉ số 02, đường Đội Cấn, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hồ sơ nếu:

+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút.

b. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp qua bộ phận một cửa Sở Nội vụ tỉnh.

c.Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ đối với các trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

- Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

- Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

* Thành phần hồ sơ đối với các trường hợp đề nghị cấp lại

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường hợp bổ sung nội dung hành nghề);

- Hai (02) ảnh 2 x 3 cm

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

h. Lệ phí: Không có

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 04 mẫu

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

(Theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ phải trực tiếp đến bộ phận một cửa của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang để nộp đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, Sở Nội vụ không nhận hồ sơ gửi qua bất kỳ luồng nào khác.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; 

 

Mẫu phiếu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ như sau:

 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm 20 ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

                              Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Họ và tên: ……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………….Ngày cấp: ………………..

Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………. Email (nếu có): ………………………

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có) ………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực đăng ký hành nghề lưu trữ: …………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có)

2.

Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề

3.

Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

4.

Sơ yếu lý lịch

5.

Hai (02) ảnh 2x3 cm

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm 20 ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

                              Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang.

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân số: ……………………………. Ngày cấp: ………....................

Nơi cấp: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….. Email (nếu có): ………………….

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng (nếu có) …………………….

.........................................................................................................................................

Thời gian đã cấp Chứng chỉ hành nghề: ……………………………………………….

Lý do xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề:

1.

Hết thời hạn sử dụng

 

 

2.

Bổ sung nội dung hành nghề

 

3.

Bị hư hỏng

 

4.

Bị mất

 

 

      Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 

1.

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ

 

2.

Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường hợp bổ sung nội dung hành nghề)

 

3.

Hai (02) ảnh 2 x 3 cm

 

 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tôi./. 

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày … tháng … năm 20 …

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

 

I. Phần tự khai

Họ và tên: …………………………………..………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………..………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………....……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành: ………………………. Năm tốt nghiệp: …………

Đã thực hiện công việc chuyên môn về lĩnh vực: ………….………………………

………………………………………………………………………………………

Tại ………………………………………………………….………………………

II. Phần cơ quan, tổ chức xác nhận

Cơ quan, tổ chức ………………………………………………………… xác nhận:

Ông/bà: ………………………………………………………………………..……

1. Thời gian công tác: từ ………………………….. đến …………………..………

2. Nội dung công việc đã thực hiện: ……………………………………..…………

3. Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp: …………..…………………….

………………………………………………………………………………………

 

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 Thành phần thủ tục

1. Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng).

2. Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ;

4. Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

5. Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;

6. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề (trường hợp bổ sung nội dung hành nghề);

7. Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;

8. Hai (02) ảnh 2 x 3 cm

9. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

10. Thành phần hồ sơ đối với các trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

11. Thành phần hồ sơ đối với các trường hợp đề nghị cấp lại