PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ
Tên thủ tục Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Văn thư, lưu trữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Văn thư, lưu trữ
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện Tiếp nhận Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu và Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu của độc giả đến nghiên cứu tại Phòng đọc của Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.
Thời hạn giải quyết - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu; - Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm, chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu.
Kết quả thực hiện TTHC Các hồ sơ, văn bản, tài liệu.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Nội dung